Loading...
Bilgi Talep Formu

GRAND KULE

Geniş Aileler düşünülerek tasarlanan Grand Kule 2+1’den 5+1’e kadar daire seçenekleri, büyük metrekareli ve büyük teraslı daireleri, zeytin ağaçlarıyla donatılmış korusu ile ferah yaşamayı sevenleri bekliyor.

BÜYÜK HAYALLERİN
GERÇEĞE DÖNDÜĞÜ AN

Yalın duruşuyla Grand Kule, 25 kattan ve 183 daireden oluşuyor. 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 daire seçenekleri, 5 metre yüksekliği bulunan kapalı sosyal tesisi Grand Social, özel daireleri, lobisi, kendine ait otoparkı ve girişi ve ferahlatan korusuyla şehrin içinde özlediğiniz doğa hissini size sunuyor.

Grand Kule’de açık-kapalı yüzme havuzları, zeytin ağaçlarıyla süslenmiş koru, dinlenme alanları, spor salonu, çocuk oyun alanı, sauna odaları ve kafeler bulunuyor.

Podyum ve Kule katlarında bulunan özel daireler 5,50 metre tavan yüksekliğiyle ferah bir yaşam alanı sağlıyor. Grand Kule, gelecek huzurlu günler için sizi bekliyor.

Grand Social B4. Kat
Açık ve Kapalı Havuz, Fitness, Restoran, Oyun Alanları

Grand Social
Sosyal Olanaklar

 • Grand - B4 Kat
  • Açık Yüzme Havuzu
  • Kapalı Yüzme Havuzu
  • Restoran
  • Çocuk Oyun Odası
  • Fitness Salonu
  • Sauna
  • Buhar Odası
  • Açık Çocuk Oyun Alanı
  • Mini Basketbol Sahası
Yüzmeyi bir yaşam tarzı olarak benimseyenler için kapalı yüzme havuzu daima hizmetinizde.
Ataşehir Modern'de sinema biletiniz daima istediğiniz yerden, üstelik yalnızca birkaç dakika uzaklıkta.
LENS YAPI GRUP KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU

LENS YAPI GRUP olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme Formu” metninde, KVKK’nda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır. KVKK kapsamında paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır.

a) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak LENS YAPI GRUP tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir. KVKK uyarınca, LENS YAPI GRUP ‘a iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak LENS YAPI GRUP tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK’nun öngördüğü çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

b) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği

LENS YAPI GRUP ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde satış ofislerimiz, internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir: · İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz, · Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, · Satın aldığınız ürün/hizmete ilişkin taşınmazlara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz, · Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, · İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz, · Şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, · Satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz. LENS YAPI GRUP, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini işlememektedir.

c) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz; · Sizlerle iletişim kurma, · Sunulan ürün ve hizmetler ile imzalanan sözleşmelerin ifası, · Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme, · Size özel kampanyalar ve ürün/hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi, · Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; satış ofislerimiz, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi, · Ürünler ve hizmetlere dair yaşanan sorunların giderilmesi, · Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, · İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, · Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, · Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir. Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, LENS YAPI GRUP’a ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

d) Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla; · Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız, · Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, · Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere, iş ortaklarımız ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir.

e) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, LENS YAPI GRUP tarafından gerek ürün ve hizmetlerin sunulması gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerin uygun bir şekilde ifa edilmesini sağlamak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun LENS YAPI GRUP ’dan kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret iade edilir. KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle LENS YAPI GRUP’ a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak LENS YAPI GRUP ’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede LENS YAPI GRUP KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır. KVKK’nun 13. maddesi gereği uygulamaya ilişkin talebinizi yazılı olarak LENS YAPI GRUP ’a iletebilirsiniz. Talebinizi internet sitemizdeki formu doldurup kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak “Atatürk Mah. Gülnihal Sokak No:8 Ataşehir/ İstanbul” adresine, Müşteri İlişkileri Departmanına bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@lensyapigrup.com elektronik posta adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz. LENS YAPI GRUP , KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

g) Rıza Gerektirmeyen Haller

KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla LENS YAPI GRUP’ un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan LENS YAPI GRUP ’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

 LENS YAPI GRUP

(AKSÜS YAPI ENTEGRE KATI İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. & REYHAN İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.& MARMARA FİDANCILIK SERACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI)

ÖN TALEP AYRICALIKLARI İÇİN FORMU DOLDURUN

Ad Soyad
Telefon
Email
Mesaj
BİLGİLENDİRME YAZISI

Lens Yapı Grup’ un vermiş olduğu hizmetler hakkında her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya, aktivite, fırsat vesair iletilerin tarafıma çağrı merkezi, e-posta, MMS ya da SMS yoluyla gönderilmesini kabul ettiğimi, işbu formun altında yer verilen iletişim numaralarına ulaşarak gönderilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkım olduğunu bildiğimi, bu formda verdiğim bilgilerin istatistik ve anket çalışmaları için kullanılabileceğini bildiğimi beyan ederim. Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde korunmaktadır.