Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.
1.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, TMSF, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla veya düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amaçları ile sınırlı olarak işlenmektedir.
Belirtmek gerekir ki; kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
İşlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8/2(a) maddesinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işlenme amaçlarıyla sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurtiçi iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarılabilir.
4. İşlenen Kişisel Verileriniz
TMSF, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda TMSF sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında aşağıdakiler yer alabilmektedir.
 • Kişisel Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim, Kimlik numarası, doğum tarihi vb.)
 • İletişim Bilgileri, (Telefon, e-mail adresi)
 • Gelir durumu
 • Adres bilgileri
 • Eğitim durumu
 • Medeni durumu
 • Çocuk sayısı
5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde TMSF yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz.TMSF’ye ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda TMSF , kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması hâlinde, ilgili talepleri yerine getirecektir..
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
İletişim Linki:
Adres: TMSF Büyükdere Cad.No: 143 ESENTEPE 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
E-posta:…………………………..
Telefon:…………………………...
Fax:……………………………..…